پرش لینک ها

ارائه مقاله‌ای درباره «مدل آی‌مپس» در کنفرانس «الگوی اسلامی¬ایرانی پیشرفت»

مقاله ای با عنوان «مدل ایرانی «آی‌مپس»، راهکار بومی برای غلبه بر چالش بهره‌وری پیشرفت ایران» که با همت تعدادی از همکاران دبیرخانه مدل در «شرکت سامان آوران توسعه» تدوین شده بود، در «سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی¬ایرانی پیشرفت» مورد پذیرش و ارائه شفاهی قرار گرفت.
هدف این کنفرانس که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به تاریخ ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه توسط «مرکز الگوی اسلامی¬ایرانی پیشرفت» برگزار شد، بهره‌گیری از دستاوردهای بدیع پژوهشی و ایده‌پردازی‌های نوآورانه در خصوص چالش‌های اساسی فراروی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول همه‌جانبه کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بوده است.
مقاله ارائه شده توسط نمایندگان دبیرخانه مدل آی‌مپس بر چالش بهره‌وری در ایران تمرکز داشت و طی آن به این پرسش پژوهشی، پاسخ داده است که: برای غلبه بر چالش بهره‌وری که یکی از کلیدی‌ترین مسائل فراروی پیشرفت ایران اسلامی محسوب می‌شود، مدل بومی «آی‌مپس» تا چه حد تناسب و کارایی دارد؟ یافته‌های پژوهش این مطالعه حاکی از آن است که مدل یادشده (به ویژه در پودمان‌های «فرایند» و «اثرات») واجد ظرفیت کافی برای غلبه بر چالش بهره‌وری در چارچوب انتظارات الگوی‌اسلامی‌ایرانی پیشرفت است؛ ضمن آنکه موضوعاتی از قبیل «دین¬بنیان بودن» و «رویکرد راهبردی» از کاستی‌های این مدل برای انجام چنین مأموریتی در شرایط کنونی هستند. تحلیل نظرات دریافتی از نمایندگان گروه‌های گوناگون ذینفعان نیز حاکی از موافقت آنان با اثربخشی بالقوه مدل آی‌مپس در تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سه سطح بنگاهی، استانی و ملی بوده است.

لازم به ذکر است که مدل ایرانی ارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری (iMAPS) به عنوان اولین مدل ایرانی در این زمینه توسط شرکت سامان آوران توسعه طراحی و کتاب آن پس از طی پروسه داوری داخلی و خارجی در سازمان ملی بهره وری ایران تایید و توسط انتشارات این سازمان چاپ شده است.

پیام بگذارید