پرش لینک ها
iMAPS
مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری​
iranian Maturity Model for Assessment of Productivity system
model imaps

معرفی iMAPS

تحقق اهداف چالشی وضع شده در زمینه ارتقای بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی، مستلزم حرکت گروهی در میان بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی کشور در مسیر دشوار بهره‌وری است و یکی از ملزومات این حرکت، وجود نقشه راهی است که بتواند به روش علمی و مستند، مراحل عملیاتی ورود موفقیت آمیز و ادامه حرکت در این عرصه را تشریح نماید؛ بدین منظور سنجش وضعیت موجود و تبیین مسیر بهبود علاوه بر کاربرد در سطح هریک از سازمان ها، می تواند زمینه مقایسه وضعیت و ایجاد رقابتی سازنده را نیز فراهم نماید. در پاسخ به چنین ضرورتی است که الگویی بومی با عنوان «مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری(iMAPS) » توسط «شرکت سامان آوران توسعه» و با تلاش تعدادی از متخصصان این حوزه طراحی شده است.
ارکان مفهومی این مدل شامل چهار پودمان (مقوله)، هجده عنصر (کلان مفهوم)، هفتاد و شش معیار یا وجوه عناصر (مفهوم) و حدود هشتصد مصداق (نشانه) است که در تعاملی هم افزا با یکدیگر، الگویی از نظام مدیریت بهره وری را تشکیل می‌دهند.

 • گفتمان سازی مفهوم بهره وری
 • ایجاد رقابت سالم در ارتقای بهره وری
 • شناسایی استعدادها و برترین های بهره وری کشور
 • ایجاد امکان الگوبرداری تجارب موفق بهره وری
 • به اشتراک گذاری تجربیات بهره وری
 • تحلیل داده های بهره وری کشور
 • ایجاد دانش بومی بهره وری
 • نگاه نظام مند، جامع، تحلیلی و تخصصی به بهره وری
 • توجه به عوامل درون سازمانی و آثار برون سازمانی
 • تمرکز در سطح بنگاه و قابلیت ارائه تحلیل کلان در سطوح بالاتر (در سطح بهینه کاوی و سیاست گذاری)
 • رویکرد تخصصی و متمرکز بر موضوع بهره وری بر خلاف مدلهای تعالی (EFQM و...)
 • مبتنی بر اسناد حقوقی ایران و یافته های علمی جهانی
 • رویکرد بلوغ (سنجش به همراه طراحی نقشه راه)
 • ابزاری برای خودارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره وری
 • مدلی برای آموزش نظام مدیریت بهره وری
 • راهنمایی برای توسعه مسیر بلوغ نظام مدیریت بهره وری
 • پایگاهی برای مقایسه زمانی دورن واحدی و بین واحدی
 • شبکه ای برای برقراری تعاملات میان ذینفعان
 • ایجاد بانک اطلاعات بهره وری کشور
 • زیرساختهای ضروری برای ارتقای بهره‌وری در سازمان ایجاد شده؛
 • بر پایه همین زیرساخت ها چرخه بهره‌وری در سازمان فعال گردیده؛
 • ساز و کارهایی برای پایدار سازی این زیرساختها و فرایندها مستقر شده؛
 • و اثرات نهایی نظام مدیریت بهره وری در سطح جامعه (مانند تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی) از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

ویدئو iMAPS

خدمات

ارزیابی

آموزش

مشاوره

تربیت ارزیاب

جایزه ملی

به‌زودی ...

جایزه ملی

iMAPS

مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره‌وری​

اخبار و اطلاعیه‌ها