پرش لینک ها

مجوز و گواهی نامه‌ها

تاییدیه مدل

مجوز

(در قالب تاییدیه کتاب تخصصی از طرف سازمان ملی بهره وری)

مقاله پژوهشی طراحی مدل ارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره‌‎‍وری در سازمان‎های ایرانی

(دانشگاه اصفهان)

مقاله

چکیده
نظام مدیریت بهره‌وری، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین خود نظام‌های سازمانی و مدیریتی، از تاثیر حیاتی در حرکت پایدار مجموعه سازمان به سمت اهداف ارتقای بهره‌وری برخوردار است. با وجود اهمیت کم نظیری که برای مفهوم بهره‌وری، در مبانی نظری و محافل عملی مدیریت و اقتصاد قائل شده‌اند، تاکنون مدلی جامع برای راهنمای بنگاه‌ها در زمینه استقرار نظام مدیریت بهره‌وری با تمام عناصر و ارتباطات ضروری‌اش طراحی نشده است. مطالعه کیفی و توصیفی حاضر که با هدف توسعه‌ای_کاربردی طراحی شده است، بر آن است تا با بهره‌گیری از دانش ذخیره شده در سوابق پژوهشی و نظرهای خبرگی بومی، چنین مدلی را توسعه دهد و الگویی را از مناطق ارزیابی برای سنجش بلوغ این پدیده در سازمان‌های ایرانی، ارائه کند. در بخش نخست مطالعه و با بهره‌گیری از راهبرد تحلیل محتوا و کدگذاری، مجموعه عناصر مفهومی تشکیل دهنده خرد نظام مدیریت بهره‌وری، از اسناد علمی مرتبط و محاسبه با مطلعان استخراج و ادامه با تشکیل جلسات نشست خبرگی، نحوه تعامل میان این اجزا نیز در قالب مدلی یکپارچه تعیین شده است .
اجرای موفقیت آمیز فرایند دو مرحله‌ای اعتبارسنجی این مدل( که با عنوان imaps نامگذاری شده است)، تناسب آن با مقتضیان سازمان‌های ایرانی معاصر را اثبات می‌کند .
بر اساس این مدل، به مسئولان بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بخش‌های عمومی و خصوصی کشور توصیه می‌شود که برای تحقق اهداف غایی خود به استقرار نظام مدیریتی بهره‌وری با عناصر و مشخصات تعیین شده در مدل حاضر اقدام کنند.