پرش لینک ها

ارزشیابی دانش پذیران اولین دوره تربیت ارزیاب مدل iMAPS

باتوجه به حضور دانش پذیران در اولین دوره تربیت ارزیاب مدل iMAPS ، پس از برگزاری دوره، ارزشیابی دانشپذیران در سه بخش آزمون نظری، پروژه فردی و مصاحبه تخصصی در دستور کار قرار گرفت. دانش پذیران با استفاده از منابعی که در اختیارشان قرار گرفته در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل و ارسال موارد درخواستی اقدام نموده و پس از بررسی آنها توسط تیم داوری، مصاحبه تخصصی از کلیه دانش پذیران به صورت آنلاین انجام شد و نتایج نهایی ارزشیابی به زودی اعلام خواهد گردید.

پیام بگذارید